Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Totus Training

Artikel 1 Definities
1. opdrachtnemer: Totus Training. Fijn dat je de moeite neemt om mijn Algemene Voorwaarden te lezen. Totus Training is de naam van mijn bedrijf, gevestigd in Rotterdam, KvK 52672913 en ik gebruik deze Algemene Voorwaarden voor het aanbieden van mijn diensten.
2. opdrachtgever: degene die de opdracht voor mijn diensten geeft. Bij een open inschrijving is de inschrijvende partij of persoon de opdrachtgever.
3. overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Totus Training en de opdrachtgever.
4. opdracht: de aanvraag door opdrachtgever van diensten van Totus Training en de daarbij door Totus Training geleverde materialen.
5. diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, die Totus Training aanbiedt voor of ten behoeve van de opdrachtgever, al dan niet via de website.
6. offerte: aanbod van Totus Training tot het sluiten van een overeenkomst voor het leveren van diensten.
7. resultaat: de kennis die Totus Training in het kader van haar diensten toepast, ongeacht in welke verschijningsvorm (presentaties, methodes, documenten, hand-outs, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en know-how etc.).
8. website: de website(s), en/of de handelsnamen die door Totus Training beheerd worden.
9. partijen: de opdrachtnemer en de opdrachtgever samen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Totus Training haar diensten aanbiedt aan de opdrachtgever. Daaronder inbegrepen offertes, de open inschrijving, overeenkomsten, werkzaamheden, en facturen, wijzigingen, aanvullingen en vervolgopdrachten, en ook de betrekkingen die we ontwikkelen in het kader van de uitvoering van de opdrachten of anderszins.
2.Ik kan van deze Algemene Voorwaarden afwijken. Dat moet ik dan eerst uitdrukkelijk schriftelijk of via de mail bevestigen aan de opdrachtgever.
3.Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van door Totus Training in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Tenzij wij dit schriftelijk anders afspreken.
4.Totus Training wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever af. De opdrachtgever aanvaardt dat de Algemene Voorwaarden van Totus Training in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zijn.
5. Totus Training mag op elke moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige transacties. Uiteraard laat ik je dit binnen een redelijke termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die ik aangeef.
6. Zijn één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig, of worden deze geheel of gedeeltelijk vernietigd? Dan blijft het overig bepaalde in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Natuurlijk ga ik dan met je in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
7. Het kan voorkomen dat Totus Training niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt. Deze bepalingen blijven echter van toepassing. Totus Training verliest daardoor op geen enkele manier het recht in andere gevallen stipte naleving te verlangen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Offerte en open inschrijving
1. De offerte is een vrijblijvend aanbod, tenzij ik in de offerte nadrukkelijk het tegendeel heb vermeld. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kan je niet uitgaan van dezelfde afspraken. Een offerte vervalt automatisch, wanneer ik de aangeboden dienst niet meer aanbied.
2. Mijn offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever gegeven informatie. De opdrachtgever staat ervoor in, dat naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht is verstrekt.
3. Blijkt na de opdrachtverstrekking dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn? Dan heb ik het recht de in de offerte vermelde prijzen en leveringstermijnen aan te passen.
4. Offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen, geldigheidsduur. Geeft de offerte geen geldigheidsduur aan? Dan is deze 30 dagen. Onderteken je de offerte niet binnen de geldigheidsduur? Dan vervalt deze offerte automatisch.
5. Staan er fouten in mijn aanbod of in de offerte als gevolg van een kennelijke vergissing of verschrijving? Dan kan je mij daar niet op vastpinnen. Excuses!
6. Wijkt je aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) af van mijn aanbod of mijnofferte? Dan ben ik daar niet aan gebonden. Met deze afwijkende aanvaarding komt er geen overeenkomst tot stand. Tenzij ik dat schriftelijk of per e-mail anders aangeef.
7.Totus Training kan ook haar diensten met een open inschrijving aanbieden via de website.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever van de offerte van Totus Training.
2. Aanvaarding van de offerte vindt schriftelijk of via email plaats. Totus Training mag in afwijking hiervan een mondelinge aanvaarding accepteren, alsof deze schriftelijk is gedaan.
3. Bij een open inschrijving via de website sluit de inschrijvende partij of persoon een overeenkomst met Totus Training door de gewenste dienst te kiezen en aansluitend te betalen op de door Totus Training aangegeven wijze. Deze opdrachtgevers hebben een bedenktijd van 7 werkdagen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Totus Training zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Totus Training geeft geen garanties op resultaten van de door Totus Training gehouden studies en verstrekte adviezen. Uiteraard treden Totus Training en de opdrachtgever in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
2. Totus Training kan de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever in fasen uitvoeren. Er geldt een vervaltermijn van één jaar, tenzij ik in overleg met de opdrachtgever een langere termijn voor hervatting van de overeenkomst overeenkom. De overeengekomen betaaltermijnen lopen in dat geval door.
3. Zijn er opdrachten met een deadline? Dan dienen deze binnen een redelijke termijn te worden aangeboden door de opdrachtgever. Daarbij moet altijd duidelijk zijn dat de gegeven termijn haalbaar is, ter beoordeling van Totus Training.
4. De opdracht wordt geacht uitsluitend aan Totus Training te zijn gegeven en door Totus Training te worden uitgevoerd, zelfs als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten van Totus Training worden daarom aanvaard met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW, het verrichten van de dienstverlening door een bepaald persoon. Bij overlijden van de ondernemer/eigenaar van Totus Training eindigt de overeengekomen opdracht.
5. Is het voor een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht naar het oordeel van Totus Training nodig derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht? Dan is dat mogelijk. Tenzij we dit bij de verstrekking van de opdracht anders afspreken. Totus Training bepaalt de wijze waarop deze en door welke persoon of personen de opdracht wordt uitgevoerd.
6. Blijkt tijdens de uitvoering van de overeenkomst dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen? Dan stelt Totus Training de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte. We zullen dan tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen en zonodig het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst aanpassen. Daarbij geeft Totus Training ook aan of deze aanpassing van invloed is op de prijs. Voor zover mogelijk zal Totus Training hiervan vooraf een prijsopgave doen.
7. Wijzigingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig als we het allebei eens zijn over deze wijzigingen. Dat doen we schriftelijk of per email.

Artikel 6 Prijzen en betaling
1. Totus Training verricht haar prestaties aan de hand van tarieven. Ik werk met een vaste prijs voor een overeengekomen dienst. Ik werk niet met een prijs op uurbasis, tenzij ik dit anders aangeef.
2. Alle prijzen in een offerte zijn exclusief BTW en exclusief eventuele kosten voor reizen, verblijf, verzending en overige onkosten. Deze kosten worden in de offerte en in de factuur apart vermeld.
3. De prijzen in de offerte zijn ook exclusief eventuele kosten die bij mij in rekening worden gebracht en die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden door mij ten behoeve van de opdrachtgever.
4. Zijn er na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht is uitgevoerd, tariefbepalende factoren die een wijziging ondergaan? Dan mag ik het eerder overeengekomen tarief daarop aanpassen. Daarvan stel ik de opdrachtgever schriftelijk of per email op de hoogte.
5.Ik stuur de opdrachtgever voor de verschuldigde bedragen een factuur. Facturen hebben een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever mag geen bedragen op de factuur in mindering brengen of verrekenen. Bij een open inschrijving wordt het verschuldigde bedrag op de website aangegeven.
6. Heb je een bezwaar tegen de hoogte van de factuur? Dan schort dat de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Neem contact met mij op, dan bespreken we wat er aan de hand is.
7. Betaling geschiedt door overmaking op de door Totus Training aangegeven bankrekening. Betaling van een open inschrijving vindt plaats via de website op de door Totus Training aangegeven wijze.
8. Betaalt de opdrachtgever niet of niet-tijdig? Dan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Met ingang van de datum dat de betaling verschuldigd werd is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd tot de dag van algehele voldoening. Daarnaast komen ook de kosten van de invordering, in en buiten rechte, ten laste van de opdrachtgever. Moet Totus Training na de vervaldatum incassomaatregelen nemen? Dan is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Totus Training volgt daarbij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9. Jaarlijks mag ik de tarieven redelijkerwijs verhogen. Dit gebeurt aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van het contractjaar.

Artikel 7 Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht, behoudens wettelijk voorschrift, tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie, waaronder het resultaat als bedoeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld. Of als partijen deze vertrouwelijkheid redelijkerwijs behoren te onderkennen. In overleg met de opdrachtgever kan informatie als niet-vertrouwelijk worden aangemerkt.
2. In de volgende gevallen kan Totus Training niet aan deze geheimhoudingsverplichting voldoen. Dat is het geval voor algemene informatie die niet specifiek op de eigen bedrijfsvoering en/of werkzaamheden van de opdrachtgever betrekking heeft. Deze verplichting geldt ook niet voor vertrouwelijke informatie die openbaar is, of wordt, zonder ons toedoen, of die reeds in bezit was van Totus Training. De geheimhoudingsverplichting is verder niet mogelijk als wij deze vertrouwelijke informatie rechtmatig van een derde hebben gekregen.
3. Persoonlijke gegevens zullen niet zonder toestemming aan derden worden medegedeeld. Totus Training heeft het recht op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter persoonlijke gegevens aan derden te verstrekken.
4. Totus Training behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij hanteert Totus Training passende veiligheidsmaatregelen.
5. Als Totus Training in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat er een verwerkersovereenkomst met een instructie wordt opgesteld voor het correct verwerken van deze gegevens.

Artikel 8 Resultaat en intellectuele eigendom
1. Het resultaat is de kennis die Totus Training in het kader van haar diensten toepast, ongeacht in welke verschijningsvorm, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, presentaties, methodes, documenten en hand-outs. Het resultaat is en blijft het eigendom van Totus Training. Tenzij wij daar iets over afspreken. Als ik de overeenkomst heb uitgevoerd en je je betalingsverplichting bent nagekomen, gaan de gebruiksrechten voor gebruik binnen de onderneming op de opdrachtgever over, zoals we dat schriftelijk of per email zijn overeengekomen. Wil je hierover iets openbaar maken? Dat kan alleen na voorafgaande toestemming van Totus Training.
2. Je hebt het recht om in het kader van de uitvoering van de opdracht ontvangen stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in je eigen organisatie. Dit moet wel passen in het doel van de opdracht.
3. Wil je dit resultaat met derden delen, aan derden inzage verlenen of het resultaat vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan hiervoor bepaald? Dat kan alleen met mijn voorafgaande toestemming, schriftelijk of per email.
4. Totus Training en haar toeleveranciers en andere rechthebbenden behouden zich de rechten voor van intellectuele eigendom op het resultaat. Dan zijn bijvoorbeeld auteurs-, merk-, octrooi- , tekeningen,- en modellenrechten, methoden en concepten, en bevoegdheden voor zoals die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
5. Totus Training heeft het recht tot publicatie van niet-vertrouwelijke informatie die verband houdt met de in het kader van de overeenkomst verrichte prestaties, en het recht de door de uitvoering van de overeenkomst bij Totus Training toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, zoals voor haar eigen promotie. Ook in het laatste geval brengen wij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden.

Artikel 9 Overmacht
1. Als een partij wordt getroffen door overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing proberen te komen. Duurt dit langer dan 30 kalenderdagen zonder een redelijke oplossing, hebben opdrachtgever en Totus Training beiden het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.
2. Wanneer is er sprake van overmacht? Dat is het geval als na het sluiten van de overeenkomst een partij zijn verplichtingen niet na komt vanwege een tekortkoming die niet is toe te rekenen aan die partij. Een tekortkoming kan die partij niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.
3. In het geval van overmacht hoeft Totus Training zich niet aan haar verplichtingen te houden naar de opdrachtgever en is ze gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Ook mag zij de werkzaamheden door een derde laten uitvoeren. Dit doet Totus Training in overleg met de opdrachtgever.
6.Onder overmacht van Totus Training wordt in ieder geval verstaan: Stakingen van derden , oorlogen, rellen en opstanden, brand en andere vernietigingen, overstromingen of andere extreme weersomstandigheden, waterschade, een epidemie of pandemie met bekende of onbekende ziekten, quarantaine, ziekte bij Totus Training of haar familieleden, export- of importbeperkingen, storingen in het vervoer, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)-netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en /of het op enig moment niet beschikbaar hebben van de website, gehackte software, niet- of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, of het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.
5. Ook onder overmacht vallen de opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Totus Training van de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, en de ongeschiktheid van de zaken waarvan Totus Training bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
6. Is Totus Training afhankelijk van derden voor de uitvoering van de overeenkomst en kunnen deze derden hun verplichtingen jegens Totus Training niet of niet tijdig nakomen? En is daarbij sprake van omstandigheden die volgens de hierboven in dit artikel genoemde situaties overmacht voor Totus Training zouden hebben opgeleverd? Dan levert dit niet of niet tijdig nakomen door deze derden ook voor Totus Training zelf overmacht op jegens de Opdrachtgever.
7. Is Totus Training ten tijde van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk nagekomen of kan zij deze nakomen en komt hieraan een zelfstandige waarde toe? Dan mag Totus Training over dit deel betaling vorderen.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst
1. Natuurlijk hoop ik dat Totus Training en de opdrachtgever de overeenkomst uitvoeren zoals we dat hebben afgesproken!
2. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. Dat doen we schriftelijk en daarbij geldt het in dit artikel bepaalde.
3. In het geval van een opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever worden, ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever opzegt, de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht. Verder hanteert Totus Training de volgende restitutiebepalingen bij een opzegging:
– tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag of (team)coachingssessie: kosteloos.
– tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag of (team)coachingssessie: 70% van het overeengekomen totaaltarief.
– tussen twee en nul weken voor aanvang van de eerste trainingsdag of (team)coachingssessie: 100% van het overeengekomen totaaltarief.
4. Als de opdrachtgever niet, niet volledig of niet op tijd aan verplichtingen voldoet uit de overeenkomst, is Totus Training gerechtigd, na de opdrachtgever in gebreke te hebben gesteld, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, nakoming te vorderen, de (verdere) uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Een en ander laat onverlet de overige aan Totus Training toekomende rechten, waaronder het recht op vergoeding van de door een ontbinding geleden schade en een opzegvergoeding bij een opzegging door Totus Training.
5. Is er sprake van dat de opdrachtgever, ook na een ingebrekestelling, een behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Totus Training verhindert? Dan heeft Totus Training het recht de overeenkomst te ontbinden. In plaats van de overeengekomen prestatie zal opdrachtgever een schadevergoeding betalen. Is er sprake van een ontbinding met wederzijds goedvinden? Ook dan houdt Totus Training recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
6. Het kan helaas ook voorkomen dat bedrijven niet meer vrij over hun vermogen beschikken. Daarvan is sprake bij een aanvraag tot liquidatie, een niet tijdelijke stopzetting van het bedrijf, faillissement, surséance van betaling, beheer- bewind- of ondercuratelestelling, beslaglegging of schuldsanering. Als daarvan bij de opdrachtgever sprake is, wordt deze van rechtswege geacht in verzuim te zijn. Totus Training mag in dat geval de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk ontbinden, opzeggen, nakoming vorderen, dan wel de (verdere) uitvoering opschorten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. Totus Training is daarbij niet verplicht om de opdrachtgever een schadevergoeding te betalen en haar vorderingen op de opdrachtgever zijn in een dergelijk geval direct opeisbaar.
7. Totus Training mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien het voor mij onmogelijk is om de overeenkomst na te komen. Dat geldt ook als er anderszins omstandigheden zijn, die maken dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Totus Training gevergd kan worden. Over de gevolgen hiervan treedt Totus Training met de opdrachtgever in overleg.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Komt Totus Training de afspraken die je samen met Totus Training gemaakt heeft niet na? Dan is mijn aansprakelijkheid beperkt, zoals ik in dit artikel aangeef. Deze beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door mij ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst. Totus Training is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen van deze derden.
2. Heb je niet tijdig, onjuiste of onvolledige gegevens of materialen met Totus Training gedeeld? Dan is Totus Training niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
3. Heeft Totus Training de schade met opzet veroorzaakt of is de schade een rechtstreeks gevolg van een vermijdbare grove- en derhalve verwijtbare onzorgvuldigheid van Totus Training? Dan is Totus Training, met inachtneming van het overige bepaalde in dit artikel, aansprakelijk voor de directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
– redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voorzover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
– redelijke kosten om de gebrekkige prestatie te laten voldoen aan onze overeenkomst, voor zover deze aan Totus Training kunnen worden toegerekend
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
4.Totus Training is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade. Indirecte schade is bijvoorbeeld gederfde winst, gevolg- of vertragingsschade, gemiste besparingen, verlies van goodwill of reputatie, of bedrijfsstagnatie. Indirecte schade is ook schade als gevolg van door Totus Training gegeven vrijblijvend advies waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de overeenkomst. En verder alle schade die niet valt onder de directe schade in de zin van deze overeenkomst.
5. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen maximaal de factuurwaarde ex BTW van de overeenkomst of het bedrag dat de verzekeraar aan Totus Training uitkeert.
6. Is de opdrachtgever zelf verzekerd voor de schade die is opgelopen? Dan is Totus Training niet aansprakelijk.
7. Totus Training handelt zorgvuldig en deskundig conform de eisen van goed vakmanschap. Maar staat er niet voor in dat door haar geleverde resultaten en verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuele rechten.
8. De opdrachtgever zal Totus Training vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak van deze schade aan anderen dan aan Totus Training toerekenbaar is. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de opdrachtgever en personen van wier diensten de opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt. Wordt Totus Training door derden op een dergelijke schade aangesproken? Dan dient de opdrachtgever Totus Training zowel in als buiten rechte bij te staan en adequaat datgene te doen wat Totus Training in het kader van deze vrijwaring mag verwachten. Blijft de opdrachtgever in gebreke met het nemen van adequate maatregelen? Dan mag Totus Training, zonder ingebrekestelling hiertoe zelf overgaan. Alle kosten en schaden die Totus Training en derden hierdoor lijden, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12 Overdracht
1. Wil je je rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dat kan alleen als Totus Training je hier vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. Daar mag Totus Training voorwaarden aan verbinden.

2. In deze Algemene Voorwaarden is sprake van vorderingen en/of bevoegdheden die de opdrachtgever heeft jegens Totus Training en eventueel ingeschakelde derden. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen geldt hiervoor een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment dat zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze vorderingen en/of bevoArtikel 13 Vervaltermijnegdheden jegens Totus Traning en eventueel ingeschakelde derden laat gelden.

Artikel 14 Geschillen en klachten
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Totus Training partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dat geldt ook indien aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien een bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag sluit Totus Training uit.
2. Heb je een klacht over de dienstverlening van Totus Training? Ik ga ervan uit, dat we eerst proberen je klacht in der minne te schikken. Neem contact met op met Totus Trainingen dan ga ik met je in gesprek om je klacht op te lossen. Om je klacht zo goed mogelijk te behandelen stuur je je klacht schriftelijk of per email aan Totus Training en omschrijf je duidelijk het onderwerp van je klacht. Na ontvangst van de klacht stuurt Totus Training binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging met een termijn waarbinnen de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt maximaal 2 maanden, afhankelijk van de aard en omvang van de klacht.
3. Klachten en de klachtenafhandeling worden geregistreerd en gedurende 1 jaar bewaard.
4. Het indienen van een klacht geeft je niet het recht je verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5. Als er een geschil tussen partijen ontstaat, leggen we dit voor aan een rechter. Dat is de rechter in de vestigingsplaats van Totus Training (Rotterdam). Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor een andere rechter aangewezen wordt? Dan leggen we het geschil voor aan die aangewezen rechter.

Artikel 15 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Totus Training.

Rotterdam, 30 november 2021
Iene Lammers I Totus Training
Algemene Voorwaarden versie 2 / november 2021